Børneprojekt Danmark

Spring til indhold »Sådan arbejder vi

Vores model

Børneprojekt Danmark har efter udenlandsk model udviklet en idé om at sælge en ydelse eller oplevelse, der i forvejen er efterspørgsel på. Denne ydelse eller oplevelse skal udvikles billigst muligt, men under skyldig hensyntagen til, at der skal leveres et kvalitetsprodukt, som deltagerne betaler en normal kommerciel pris for. Overskuddet udloddes, efter fradrag af minimale administrationsomkostninger, ubeskåret i overensstemmelse med Børneprojekt Danmarks formål.

Børneprojekt Danmarks administrationsomkostninger holdes på lavest mulige niveau og består af løn til den daglige leder, og med virkning for 2005 også løn til en kontorassistent. Disse lønudgifter fordeles i vort regnskab med 50% til administration mens 50% belastes de arrangementer, hvorfra vi får vores indtægter. Lønudgifterne var for 2003 kr. 402.000.

Alle øvrige medvirkende i Børneprojekt Danmark arbejder gratis.

De øvrige administrative omkostninger omfatter omkostninger til kommunikation, udstyr, småanskaffelser og revision m.v.

Når administrationsomkostningerne kan holdes på så lavt et niveau, skyldes det, at en række sponsorer bidrager med at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Børneprojekt Danmark har eksempelvis ikke udgifter til husleje, lys og varme m.v., idet vi har fået stillet kontorfaciliteter gratis til disposition.

Børneprojekt Danmark støtter helt og fuldt, at indsamlende velgørenhedsorganisationer med stort engagement og stor succes indsamler penge til bestemte formål, hvor bidragsyderen ikke får noget til gengæld - udover glæden ved at have hjulpet, og hvor pengene næsten ubeskåret går direkte til de velgørende formål.

Desværre er det begrænset, hvor mange midler privatpersoner kan afse til denne form for støtte, og Børneprojekt Danmark har derfor valgt at skaffe penge til sine velgørende formål på en måde, der ikke konkurrerer om de samme penge som disse organisationer lever af. I stedet henvender vi os til et andet publikum – typisk erhvervslivet – for at skaffe penge til de syge børn uden at konkurrere med andre velgørende organisationer om indsamlingspengene.

Kurser

Rapelling på ErhvervslederkursetBørneprojekt Danmark har valgt erhvervslivet som den primære indtægtskilde i vore bestræbelser på at indsamle midler til syge børn i Danmark. De tilgængelige midler i erhvervslivet er oftest væsentlig større, end hvis der skulle indsamles midler på traditionelle indsamlingsvilkår, og de mandskabskrævende ressourcer til frivillige hjælpere er også væsentligt lavere.

Erhvervslivet har til stadighed behov for at højne og vedligeholde sine medarbejderes viden og kompetencer og anvender derfor store beløb på kurser og uddannelse hvert år. Disse kurser skal have et højt fagligt indhold og kravene til kursusledere, foredragsholdere og instruktører er tilsvarende store.

Børneprojekt Danmark har et meget omfattende netværk og en meget stor berøringsflade til det danske erhvervsliv, og har således fundet det naturligt at udvikle erhvervskurser og events til denne gruppe, hvor kendte kursusledere, foredragsholdere og instruktører medvirker som de drivende kræfter.

Når Børneprojekt Danmark udbyder et kursus, har vi valgt at være totalarrangør, således at kursusdeltagerne kan koncentrere sig om det vigtigste, nemlig at erhverve sig ny viden og forøge deres kompetencer. Derfor er en del af kursusgebyret på forhånd reserveret til at dække udgifter til transport, forplejning og kursusfaciliteter på kursusstedet.

Det er altså kursusdeltagerne selv som betaler for disse udgifter, mens Børneprojekt Danmark planlægger og sørger for at kurset bliver afviklet.

Efter kursusdeltagerne har betalt sit kursusgebyr, og alle udgifter er trukket fra, er der et overskud tilbage, som Børneprojekt Danmark kan anvende til de syge børn i Danmark. Børneprojekt Danmark tilstræber at skabe et overskud på omkring 30% af kursusgebyret. Det er en meget høj overskudsandel, specielt hvis man sammenligner med kommercielle virksomheder som i mange tilfælde vil være tilfredse med at kunne lave et overskud på 8-10%.

Det er også kun muligt at opnå så stort et overskud i kraft af, at de kursusledere, foredragsholdere og instruktører, der stiller sig til rådighed, arbejder 100% gratis for Børneprojekt Danmark.

Koncerter

Børneprojekt Danmark arrangerer koncerter, der henvender sig til den brede befolkning. Børneprojekt Danmark har eksempelvis arrangeret ”Musical Highlights” med Stig Rossen som frontfigur og ”Stjerne-Rock” med deltagelse af kendte bands og solister fra den danske rock-scene.

For at kunne arrangere en god koncert er det nødvendigt at leje en god koncertsal. Der skal også lejes lys- og lydudstyr m.v., trykkes plakater, billetter og der skal opstilles en passende scene. Selvom Børneprojekt får gratis hjælp fra en lang række frivillige hjælpere, er der en række udgifter, som de nævnte, som vi er nødt til at betale for. Vi har blandt andet oplevet, at en gruppe musikere gerne ville optræde gratis for Børneprojekt Danmark, men på grund af nogle arbejdsmarkedsbestemte regler, var de tvunget til at skulle have et honorar, der svarede til mindstelønnen, for at de måtte optræde.

Det er således ikke hele billetprisen, som vi kan donere ubeskåret til de syge børn i Danmark. Børneprojekt Danmark tilstræber at skabe et overskud på omkring 30% i forbindelse med afholdelse af koncerter, og dette kan kun lade sig gøre, fordi de medvirkende ”Stjerner” arbejder 100% gratis for Børneprojekt Danmark.

Sportsarrangementer

Vinderne af golfturneringen i 2004Børneprojekt Danmark arrangerer også sportsarrangementer, der henvender sig til både erhvervslivet og den brede befolkning. Som eksempel på den første type arrangementer kan nævnes vores golfturneringer eller ture til Le Mans, mens den anden type eksempelvis er vores fodboldkampe eller ishockeykampe, hvor det ene hold som regel er et ”all-star”-hold.

Udgiftsniveauet for disse arrangementer varierer i sagens natur meget, da det er forskelligt i hvilket omfang, vi kan benytte vores samarbejdspartnere og hvor stort kravet er til faciliteter og forplejning. Ved vores golfturneringer har Viborg Golfklub eksempelvis stillet deres baner og øvrige faciliteter til rådighed - samtidigt med at en lang række personer har tilbudt deres frivillige arbejdskraft i forbindelse med dagen. Alligevel skal der dækkes en lang række udgifter til arrangementet, såsom forplejning, PR i form af informationsmateriale og løn til det faste personale.

Børneprojekt Danmark tilstræber ved sportsarrangementer at skabe et overskud på mindst 30%. Dette beløb kan herefter benyttes til donationer i overensstemmelse med vores vedtægter.

Kulturelle arrangementer for børnene

Børn ved lungefunktionsmaskineBørneprojekt Danmark har ligeledes arrangeret en lang række kulturelle arrangementer for børnene på landets børneafdelinger og deres familier. Dette drejer sig eksempelvis om ture i ZOO og til Superligakampe, hvor børnene på en eller anden vis tilbydes en særlig oplevelse, som er unik i forhold til, hvad den pågældende attraktion normalt vil indeholde. Det kan være underholdning, rundvisninger, besøg af spillerne eller andre kendte danskere, der skriver autografer og lign.

Fælles for denne type arrangementer er, at formålet ikke er at tjene penge – men at give hospitalsindlagte børn adspredelse fra en hverdag, som er præget af sygdom og behandling. Alvorlig sygdom betyder, at børnene ofte er hæmmede i deres udfoldelsesmuligheder med den risiko, at de mister nogle oplevelser, som raske børn får.

Ved at lave arrangementer, hvor børnene får lov at føle, at de er vigtige og særlige, håber vi at kunne rette op på dette forhold. Og det er da også vores helt klare overbevisning, at tiltagene er med til at højne livskvaliteten for børnene og deres familier.

Selvom Børneprojekt Danmark gennem sponsorer, samarbejdspartnere, fonde og frivillig arbejdskraft altid forsøger at få dækket sine udgifter i størst muligt omfang, så vil der altid være omkostninger forbundet med denne type arrangementer.

Disse omkostninger går dog direkte til at give de syge børn en bedre hverdag og er en del af Børneprojekt Danmarks samlede udgifter, hvilket betyder, at de ikke indgår i den gruppe af udgifter, der falder under indtægtsskabende omkostninger.

Alt i alt er Børneprojekt Danmark en velgørende organisation, der har haft succes med at arbejde med velgørenhedsarbejde på den måde, det er mest normalt i lande som for eksempel USA, Australien, New Zealand og Storbritannien. På den måde undgår vi at konkurrere om den mængde penge, der nu engang er til rådighed for indsamlinger til velgørende formål. I stedet skaffer vi ekstra velgørenhedspenge fra en række nye kilder, hvor vi oven i købet får den store glæde og tilfredsstillelse at hverve nye ambassadører for de syge børn, hver gang vi afholder et arrangement.

Alt sammen til glæde og fordel for de syge børn i Danmark.


Poul Krebs, Musiker

Ingen skal fortælle mig, at det ikke nytter at give en hånd med. Og det mest nærliggende er vel at starte med børnene!

Poul Krebs, Musiker

Nyhedsbrev